BIOSTRATEG - I konkurs w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”

Dyrektor NCBiR ogłosił pierwszy konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i  leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach:

 1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 5. Leśnictwo i przemysł drzewny.
   

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.

Kwota wnioskowanego dofinansowania na realizację Projektu nie może być niższa niż 10 mln PLN

Jednostka naukowa może uzyskać dofinansowanie fazy badawczej w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków prowadzony jest w elektronicznym systemie OSF https://osf.opi.org.pl od 14 sierpnia do 13 października 2014 r. (do godziny 16:00)

Konkurs przeznaczony jest dla konsorcjów naukowych - grupa co najmniej trzech jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, w której skład wchodzi co najmniej jedna
jednostka naukowa.

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2014-2019 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia,  wyniesie ok. 500 milionów złotych.

Dodatkowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBiR.

   

II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych.
Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

 • Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
 • Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
 • Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
 • Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
 • Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.
   

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowych.

 

Wpływ prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalewu Wiślanego oraz Plan Zarządzania opracowany dla regionu Zalewu Wiślanego na podstawie wyników projektów LAGOONS i ARCH

W dniu 9 lipca 2014 r. w Gdańsku odbyły się warsztaty pt. "Wpływ prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalewu Wiślanego oraz Plan Zarządzania opracowany dla regionu Zalewu Wiślanego na podstawie wyników projektów LAGOONS i ARCH".

Więcej…
 

Zaproszenie na konferencję

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się na 5 Konwencję dla młodych naukowców i inżynierów morskich - YOUMARES 5. Konwencja  pod ogólnym tematem “Opportunities and Solutions – Research For Our Changing Oceans”  odbędzie się w dniach 10-12 września 2014 r. w Stralsund w Niemczech.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie  http://youmares.net

 

Sieć SUBMARINER oraz PPOM w Polce prezentowane podczas „Baltic Sea Week” w Szwecji, 1 lipiec 2014

Sieć SUBMARINER - projekt flagowy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Planowanie Przestrzenne Obszarów Morskich (PPOM) w Polsce zostały zaprezentowane przez Joannę Przedrzymirska z Instytutu Morskiego w Gdańsku, podczas „Baltic Sea Week”  - Dzień Międzynarodowy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Radę Państw Morza Bałtyckiego w Visby, Gotlandia, Szwecja w dniu 1 lipca 2014 roku.

Cel spotkania to podniesienie świadomości w zakresie stanu środowiska Morza Bałtyckiego oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony Morza Bałtyckiego, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego i promowaniu zrównoważonego rozwoju na lądzie.

Podczas sesji "Zrównoważona innowacyjności, niebieska i zielona gospodarka - spójne podejście do wzrostu innowacyjności i zrównoważonego rozwoju", Joanna Przedrzymirska zaprezentowała Sieć SUBMARINER, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG). Polski proces PPOM został przedstawiony na sesji "Morze jako zasób – ochrona i odpowiedzialne wykorzystanie".
Dodatkowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie internetowej

 

Sieć SUBMARINER – projekt flagowy Strategii Bałtyckiej

SUBMARINER Network jest unikalną platforma, która łączy instytucje z całego regionu Morza Bałtyckiego w celu aktywnego promowania innowacyjnych i zrównoważonych sposobów wykorzystania zasobów morskich. Sieć jest platformą kreowania projektów, działa w obszarze całego trójkąta wiedzy od skali regionalnej do międzynarodowej, w ramach różnych dyscyplin naukowych, politycznych i gospodarczych. Sieć SUBMARINER jest zarejestrowana jako organizacja non-for-profit Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) i jest zarządzana przez profesjonalny sekretariat.

Instytut Morski w Gdańsku, jako współ-lider flagowego projektu SUBMARINER Network zaprasza do zapoznania się z zakresem usług oferowanych przez Sieć.

Zapraszamy do odwiedzenia strony SUBMARINER Network www.submariner-network.eu
oraz do aktywnego włączenia się w działalność sieci - join us

 

Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

altalt

Instytut Morski w Gdańsku uczestnikiem wspólnego wydarzenia
XVI szczytu Bałtyckiego Forum Rozwoju oraz  V Dorocznego Forum Strategii UE
 dla Regionu Morza Bałtyckiego
3 - 4 czerwiec 2014, Turku, Finlandia

Instytut Morski jako partner wiodący projektu PartiSEAparte uczestniczył w XVI szczycie Bałtyckiego Forum Rozwoju oraz V Dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, które odbyło się  w dniach 3 - 4 czerwca 2014 roku w Turku w Finlandii.
Temat przewodni spotkania to „Wspólny wzrost”. Udział w wydarzeniu był okazją do podjęcia dyskusji w jaki sposób współpraca może przyczynić się do wzmocnienia wzrostu gospodarczego oraz  zrównoważonego rozwoju i tworzenia silnego i zintegrowanego Regionu Morza Bałtyckiego. Podczas spotkania promowano projekt PartiSEApate m.in. poprzez organizację stoiska targowego w ramach tzw. Networking Village.

W wydarzeniu uczestniczyli wysokiej rangi politycy, przedstawiciele biznesu, organizacji międzynarodowych i środowisk akademickich z całego Regionu Morza Bałtyckiego. Spotkanie stanowiło platformę do wymiany poglądów i doświadczeń, omówienia kluczowych zagadnień i wytyczenia przyszłych kierunków działań.

Kluczowe obszary dyskusji obejmowały tematykę zarządzania, gospodarki cyfrowej, współpracy regionalnej, inteligentnych rozwiązań urbanistycznych, niebieskiego wzrostu, innowacji i konkurencyjności.
Organizatorem wydarzenia było Bałtyckie Forum Rozwoju oraz Komisja Europejska.

Dodatkowe informacje na temat spotkania znajdują się na stronie internetowej.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony projektu PartiSEApate

 

Targi ACADEMIA

W dniach od 22 do 25 maja na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie miały miejsce 2. Targi ACADEMIA, odbywające się równolegle z Warszawskimi Targami Książki. Instytut Morski w Gdańsku ze swoimi wydawnictwami gościł tam na stoisku Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Nasze publikacje cieszyły się popularnością wśród odwiedzających targi, szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły publikacje związane z alternatywnymi źródłami energii  – „Power – informator dla inwestorów w morską energetykę wiatrową”, „Dobre praktyki energetyczne w ekoregionie bałtyckim”. Również chętnie odwiedzający stoisko sięgali po takie pozycje, jak  „Polityka gospodarcza – nauka czy praktyka?”, „Polskie drogi polityki morskiej – od wizji do działania” Zakładu Ekonomiki i Prawa, jak również  „Siedliska przyrodnicze polskiej strefy Bałtyku” – wspólne wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Zainteresowani specjalistyczną lekturą mieli okazję do zapoznania się między innymi z monografią „Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania”, „Mapą Drogową rozwoju polskich obszarów nadmorskich opartego na czerpaniu pożytków z innowacyjnych form wykorzystania zasobów Bałtyku” jak również z najnowszymi publikacjami, w tym „Gospodarka Morska – przegląd statystyczny 2013” oraz „Projekt BalticBottomBase platformą rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych”.
Stoisko, na którym gościliśmy było bardzo chętnie odwiedzane przez naukowców, studentów i bibliotekarzy, którzy byli mile zaskoczeni możliwością otrzymania „za uśmiech” naszych specjalistycznych wydawnictw. Zainteresowanych naszymi publikacjami zapraszamy do odwiedzania strony im.gda.pl/wydawnictwa.

Bardzo dziękujemy Radzie Głównej Instytutów Badawczych za umożliwienie nam prezentacji tak licznych publikacji Instytutu Morskiego w Gdańsku, w szczególności za bardzo ciepłe przyjęcie oraz wspólnie spędzony czas podczas targów Pani Dyrektor Biura Rady Beacie Mikulskiej oraz Pani Dorocie Jarockiej.
 

 

Konferencja: Projekt BalticBottomBase platformą rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych”, Gdańsk 19 i 20 maja 2014r.

W dniach 19 i 20 maja 2014r. w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku – BalticBottomBase (BBB)”, realizowanego przez Instytut Morski w Gdańsku na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2, Infrastruktura B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Więcej…
 

Polsko – szwedzkie konsultacje, Warszawa, 12 - 13 maja 2014 r.

altalt

Instytut Morski jako partner wiodący projektu PartiSEAparte uczestniczył w polsko – szwedzkich konsultacjach, które odbyły się 12 i 13 maja 2014 r. w Warszawie. Podczas spotkania, przedstawiciele Szwedzkiej Agencji ds. Morskich i Gospodarki Wodnej, Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz przedstawiciele resortu, wymienili poglądy na temat podjętych działań w celu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Rozmowy dotyczyły również zakresu danych niezbędnych w ww. procesie, możliwości ich wymiany i udostępniania oraz konieczności opracowania procedur i zasad uzgodnień transgranicznych.

Strona szwedzka i polska zadeklarowały również chęć zacieśnienia współpracy w zakresie inicjatywy „Blue Growth” m.in. poprzez  realizację działań w Programie Horyzont 2020 oraz Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na luty 2015 roku. Przewiduje się,  iż  będą wówczas gotowe dokumenty w zakresie studiów uwarunkowań do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

 

Baltic Maritime Spatial Planning Forum

altalt

Instytut Morski jako partner wiodący projektu PartiSEAparte zaprasza na Baltic Maritime Spatial Planning Forum, 17 – 18 czerwiec  2014, Ryga, Łotwa

VASAB oraz partnerzy projektu PartiSEApate zapraszają na Baltic Maritime Spatial Planning Forum – konferencję projektu PartiSEApate, która odbędzie się  w dniach 17 – 18 czerwca 2014 w Rydze, Łotwa.

Uczestnicy forum będą mieli możliwość podjęcia dyskusji dotyczącej Planowania Przestrzennego Obszarów Morskich (PPOM), dalszego rozwoju oraz wzmocnienia  PPOM w Regionie Morza Bałtyckiego.

Rejestracja

Program

Informacje praktyczne

Termin rejestracji upływa z dniem 27 maja 2014.
Tylko pierwszych 200 osób zostanie zarejestrowanych.
Dodatkowe informacje znajdują się tutaj.

 

Obchody 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich - Promocja projektu BalticBottomBase

W dniu 9 maja 2014r. Instytut Morski w Gdańsku w porozumieniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju włączył się do obchodów 10- lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, organizując Dzień Otwarty Funduszy Europejskich, celem którego była prezentacja projektu BalticBottomBase (BBB).  Dzień Otwarty zorganizowany został w formie ekspozycji, dotyczącej tematyki projektu, umiejscowionej w samym centrum Starego Gdańska na Długim Targu 41/42 na przedprożach Złotej Kamienicy, przed siedzibą Instytutu Morskiego w Gdańsku.  W ramach przedsięwzięcia prezentowano informacje na temat bazy danych o środowisku południowego Bałtyku, utworzonej w ramach projektu BBB, która dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych standardów usług sieciowych dostępna będzie dla szerokiego grona odbiorców przez Internet.  Ekspozycja miała również na celu zwrócenie uwagi odwiedzających na aspekt prowadzonych przez Instytut Morski w Gdańsku badań środowiska morskiego przy zastosowaniu najnowszych technologii badawczych z wykorzystaniem między innymi Pływającego Laboratorium IMOR. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowano wiele materiałów promocyjnych i prezentowano materiały multimedialne na temat Projektu BBB oraz badań morskich prowadzonych przez Instytut Morski w Gdańsku. Wyżej wymienione przedsięwzięcie promocyjno-edukacyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem wielu osób odwiedzających w tym dniu centrum Gdańska i było wyjątkową okazją dla popularyzacji projektu BalticBottomBase, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.
 

 


Strona 1 z 9

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies