Misja TEDIM

Misj膮 Programu TEDIM jest wzmocnienie rozwoju regionu Morza Ba艂tyckiego poprzez wspieranie logistyki i tworzenie zintegrowanej sieci informacji w ramach Wymiaru P贸艂nocnego (Northern Dimension), inicjatywy wspieraj膮cej wsp贸艂prac臋 pa艅stw Europy P贸艂nocnej prowadzonej w ramach Unii Europejskiej.
Realizacja misji TEDIM przyczynia si臋 do podnoszenia konkurencyjno艣ci regionu Morza Ba艂tyckiego poprzez usuwanie barier w handlu, usprawnienie transportu 艂adunk贸w i swobodny przep艂yw d贸br i us艂ug.

Na misj臋 TEDIM sk艂ada si臋:
 • organizacja forum wsp贸艂pracy logistycznej pomi臋dzy Uni膮 Europejsk膮, a Rosj膮, jak r贸wnie偶 poszczeg贸lnymi krajami cz艂onkowskimi UE,
 • rozw贸j sieci zarz膮dzania informacj膮 w obr臋bie Wymiaru P贸艂nocnego,
 • edukacja w zakresie nowych regulacji w transporcie i logistyce,
 • wspieranie rozwoju i wprowadzenie telematyki w transporcie i logistyce.

TEDIM realizuje sw膮 misj臋 poprzez:

 • organizacj臋 aktywnej sieci innowacji logistycznej z zastosowaniem zasad partnerstwa prywatno-publicznego (wsp贸艂praca obejmuje: administracj臋 pa艅stwow膮, organizacje prywatne oraz jednostki naukowo - badawcze),
 • tworzenie sieci wymiany informacji pomi臋dzy firmami a w艂adzami samorz膮dowymi,
 • popraw臋 sytuacji 艣rodowiska biznesowego w Europie P贸艂nocnej, dzi臋ki standaryzacji i harmonizacji systemu zarz膮dzania informacj膮 logistyczn膮 i zastosowaniu e-government,
 • propagowanie nowych rozwi膮za艅 w transporcie i logistyce,
 • stymulacj臋 wsp贸艂pracy pomi臋dzy Rosj膮, a organizacjami logistycznymi UE,
 • umo偶liwienie prezentacji dzia艂a艅 poszczeg贸lnych kraj贸w w zakresie logistyki i transportu krajowych na forum mi臋dzynarodowym
 • promocj臋 finansowania projekt贸w z program贸w UE lub innych mi臋dzynarodowych instytucji finansowych ( np. EBOR- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, EBI- Europejski Bank Inwestycyjny).

TEDIM ponadto:

 • wspiera rozw贸j UE dzi臋ki pomocy dla mniej rozwini臋tych region贸w zgodnie z polityk膮 wsp贸lnej odpowiedzialno艣ci,
 • wspiera polityk臋 zr贸wnowa偶onego rozwoju transportu zawart膮 w Bia艂ej Ksi臋dze UE,
 • dzia艂a zgodnie z zasadami Komitetu Region贸w zrzeszaj膮cego administracj臋 pa艅stwow膮, w celu osi膮gni臋cia jak najpe艂niejszego wykorzystania potencja艂u danego regionu,
 • wykorzystuje ostatnie technologie informatyczne zgodnie z zasadami programu eEurope i eTEN.
 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies