Instytut Morski TEDIM Obowiązki

Obowiązki krajów członkowskich

Przewodnictwo rotacyjne

Każde z państw członkowskich obejmuje przewodnictwo komitetu TEDIM, zgodnie z roczną rotacją. System ten stosowany jest od początku rozpoczęcia programu. Kraj przewodzący nominowany jest w czasie spotkania Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego TEDIM (ICC).

Główny obowiązek przewodzącego państwa stanowi organizacja i prowadzenie corocznego spotkania ICC. Nominuje ono także Przewodniczącego. Zwykle na zjeździe ICC TEDIM obecnych jest około 20-30 międzynarodowych i 10-20 lokalnych uczestników.

Sekretariat TEDIM asystuje przewodzącemu państwu w ustalaniu programu konferencji, tworzeniu listy gości i pozostałych kwestiach organizacyjnych. Techniczna Grupa Koordynacyjna TEDIM (TCG) składająca się z reprezentantów każdego kraju członkowskiego przygotowuje spotkanie ICC. Spotkaniu Technicznej Grupy Koordynacyjnej TCG przewodniczy Koordynator TEDIM.

Administracja

Każdy kraj członkowski:

  • przygotowuje krajowe inicjatywy, materiały o Programie TEDIM i wspiera wprowadzanie ustalonej strategii,
  • zgłasza własne propozycje projektów,
  • prowadzi otwartą politykę informacyjną i jest przygotowany do organizacji seminariów, publikacji i dystrybucji informacji o Programie TEDIM sporządzonych w lokalnym języku,
  • nominuje koordynatora krajowego programu TEDIM i osobę na stanowisko członka Międzynarodowego Sekretariatu TEDIM.

Zobowiązania finansowe

  • Każdy kraj członkowski jest przygotowany do szukania źródeł finansowania z zasobów krajowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, z uwzględnieniem pomocy w ramach programów UE,
  • Strona internetowa TEDIM (www.tedim.com) jest tworzona i aktualizowana przez Sekretariat TEDIM. Każdy z krajów członkowskich ma prawo dodawania istotnych informacji o projektach TEDIM, ale zarządzanie wszystkimi zasadniczymi informacjami o Programie leży w gestii Sekretariatu,
  • Każdy kraj członkowski przygotowany jest do wsparcia finansowego projektów zatwierdzonych przez UE i inne organizacje publiczne,
  • Obecnie Finlandia jest w stanie finansować główne inicjatywy Sekretariatu TEDIM. Na szczeblu krajowym kraje uczestniczące są zobowiązane do utworzenia Sekretariatów Narodowych.
 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies