Strategia Ryska 2004 - 2008

W roku 2003 podczas XII spotkania Mi臋dzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego TEDIM w Rydze postanowiono kontynuowa膰 wsp贸艂prac臋 w ramach Programu TEDIM. Ustalono now膮 strategi臋 na lata 2004-2008, kt贸ra wyznacza pi臋膰 zasadniczych obszar贸w dzia艂alno艣ci partner贸w TEDIM.

Wi臋kszo艣膰 projekt贸w TEDIM obejmuje kilka dziedzin, ale g艂贸wnym celem jest umieszczenie projektu w jednym z pi臋ciu kluczowych element贸w:

1. Zarz膮dzanie 艂a艅cuchem dostaw- Supply Chain Management (SCM)

Celem obszaru rozwojowego SCM jest poprawa przep艂ywu proces贸w dostaw poprzez wsp贸艂prac臋 pomi臋dzy administracj膮 publiczn膮, a prywatnymi firmami.

Projekty SCM mog膮 przyk艂adowo:

 • pomaga膰 organizacjom w rozwi膮zywaniu wsp贸lnych problem贸w przez kooperacj臋 z organizacjami politycznymi
 • rozwi膮zywa膰 konkretne kwestie biznesowe w sektorze logistycznym danego kraju, czy regionu.

Z uwagi na szeroki zakres zarz膮dzanie 艂a艅cuchem dostaw musi by膰 adresowane do indywidualnych potrzeb regionu, jak i uwzgl臋dnia膰 aspekty globalne. Regulacje rz膮dowe wymagane s膮 kiedy 艂adunek przekracza granic臋 oraz w kwestiach bezpiecze艅stwa transportu. Partnerstwo publiczno-prywatne jest r贸wnie istotne dla dostarczania elektronicznych us艂ug logistycznych na krajowym, jak i mi臋dzynarodowym poziomie.
Obecnie realizowane lub uko艅czone projekty TEDIM w zakresie SCM obejmuj膮:

 • LQIM- (Logistics Quality and Improvement Management).

Nowe plany projekt贸w w obszarze SCM dotycz膮:

 • dostawy d贸br w regionie Ba艂tyku,
 • e-logistyki w rolnictwie,
 • SCM dla przemys艂u zaawansowanych technologii.

2. Us艂ugi logistyczne- Logistics Services

Projekty us艂ug logistycznych uwzgl臋dniaj膮:

 • popraw臋 warunk贸w wst臋pnych dla dzia艂alno艣ci w sektorze us艂ug logistycznych w krajach zrzeszonych w TEDIM poprzez wp艂yw na formu艂owanie wsp贸lnych zasad i praktyk,
 • rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci w sektorze logistycznym,
 • mi臋dzynarodow膮 wsp贸艂prac臋 w zakresie program贸w edukacyjno-szkoleniowych dla dostawc贸w us艂ug logistycznych,
 • dostosowanie narz臋dzi informatycznych do potrzeb dostawc贸w us艂ug logistycznych,
 • popraw臋 przep艂ywu informacji pomi臋dzy centrami logistycznymi a dostawcami us艂ug informatycznych.

Globalna dzia艂alno艣膰 biznesowa wymaga kompleksowych us艂ug dostarczanych przez sieci przedsi臋biorstw. Owe sieci mog膮 by膰 kreowane i rozwijane dzi臋ki wsp贸艂pracy z projektami typu TEDIM uwzgl臋dniaj膮cymi podmioty krajowe i mi臋dzynarodowe. Ma艂e lub 艣rednie firmy mog膮 r贸wnie偶 by膰 zaanga偶owane w projekt, ale w partnerstwie z wi臋kszymi organizacjami. Obecnie realizowane lub uko艅czone projekty TEDIM w zakresie us艂ug logistycznych obejmuj膮:

 • NeLoC ( Networking Logitic Centres in the Balic Sea Area)

Nowe plany projekt贸w w obszarze us艂ug logistycznych dotycz膮:

 • dostarczania us艂ug e-biznesowych w logistyce,
 • tworzenia centr贸w logistycznych w Rosji i krajach UE,
 • promowania przedsi臋biorstw sektora logistycznego.

3. Multimodalne korytarze transportowe- Logistics Corridors

Nowoczesne technologie informatyczne umo偶liwiaj膮 zawarcie r贸偶nych 艣rodk贸w transportu w pojedynczym 艂a艅cuchu transportowym - dlatego te偶 TEDIM jest forum wsp贸艂pracy dla rozwoju mi臋dzynarodowych korytarzy transportowych. Zatem projekty TEDIM w tym zakresie maj膮 na celu:

 • rozw贸j bezpiecznych po艂膮cze艅 kolejowych pomi臋dzy Europ膮 a Azj膮,
 • integracj臋 nowych po艂膮cze艅 pomi臋dzy portami Morza Ba艂tyckiego a ich zapleczami z sieci膮 paneuropejskich korytarzy transportowych TEN,
 • rozw贸j nowych po艂膮cze艅 kolejowych i us艂ug towarzysz膮cych w krajach zrzeszonych w TEDIM,
 • rozwi膮zywanie prawnych i technicznych problem贸w w danych korytarzach transportowych.

Drogi transportowe mog膮 by膰 widziane jako wirtualne korytarze logistyczne, kt贸re zawieraj膮 kilka 艣rodk贸w transportu powi膮zanych za pomoc膮 technologii informatycznych ICT. W logistyce SCM drogi transportowe bazuj膮 na aktualnych potrzebach ekonomicznych i na istniej膮cej infrastrukturze. Nowoczesna technologia pozwala na uwzgl臋dnienie r贸偶nych 艣rodk贸w transportu w jednym 艂a艅cuchu. Elementy te wymagaj膮 ci膮g艂ego rozwoju logistyki wewn膮trz Unii Europejskiej, jak i w skali globalnej.
Obecnie realizowane lub uko艅czone projekty TEDIM w zakresie korytarzy transportowych obejmuj膮:

 • SLINT ( Sea-Land Intermodal Transportation)- korytarz kolejowy Gda艅sk- Odessa

Nowe plany projekt贸w w obszarze korytarzy transportowych dotycz膮:

 • Hansalink
 • Logistics Via Baltica
 • Dr贸g transportowych na Ba艂tyku
 • Syberian Logistics
 • North European Airport Network
 • Polcorridor
 • Rail Baltica
 • Scanlink
 • Trans European Network
 • Tranzytu przez Rosj臋 ( rejon kaliningradzki) i Uni臋 Europejsk膮

4. Zarz膮dzanie informacj膮 logistyczn膮- Logistics Information Management

Ka偶dy z projekt贸w TEDIM zawiera w sobie nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne, kt贸rych wsparciu s艂u偶膮 projekty zarz膮dzaj膮ce informacj膮 logistyczn膮. Maj膮 one za zadanie:

 • wspiera膰 infrastruktur臋 poprzez rozw贸j narz臋dzi informatycznych, kt贸re wp艂ywaj膮 na popraw臋 jako艣ci transportu i przep艂ywu materia艂贸w np. przy przekraczaniu granic, zmianie 艣rodka transportu,
 • zwi臋kszy膰 bezpiecze艅stwo transportu dzi臋ki narz臋dziom informatycznym,
 • zintegrowa膰 bazy danych firm pa艅stwowych i prywatnych, jednocze艣nie unikaj膮c powtarzania si臋 przechowywanych danych.

W gospodarce globalnej i SCM zarz膮dzanie informacj膮 jest niezb臋dne dla rozwoju logistyki. Efektywno艣膰 dzia艂a艅 mo偶e by膰 osi膮gni臋ta przez integracj臋 prywatnych i pa艅stwowych system贸w zarz膮dzania.
Obecnie realizowane lub uko艅czone projekty TEDIM w zakresie zarz膮dzania informacj膮 logistyczn膮 obejmuj膮:

 • RailCom
 • Railtrack

Nowe plany projekt贸w obszarze zarz膮dzania informacj膮 logistyczn膮 dotycz膮:

 • Sieci wymiany informacji w rejonie Ba艂tyku uwzgl臋dniaj膮cej wymian臋 dokument贸w elektronicznych, automatyczn膮 identyfikacj臋, podpisy elektroniczne
 • Sieci logistycznych dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw ( SME)

5. Partnerstwo publiczno-prywatne - Public Contribution and Participation

TEDIM dba o rozw贸j wsp贸艂pracy pomi臋dzy organizacjami prywatnymi i publicznymi. Projekty te maj膮 na celu:

 • uproszczenie dwukierunkowej wymiany informacji logistycznej pomi臋dzy sektorem publicznym a prywatnym,
 • wspieranie rozwoju sektora prywatnego poprzez popieranie akcji edukacyjnych szkole艅 itp.

Administracja publiczna reguluje operacje logistyczne poprzez przepisy prawne i udzielanie licencji na poszczeg贸lne us艂ugi. Wykorzystanie nowopowsta艂ych us艂ug logistycznych bywa czasem utrudnione przez regulacje pa艅stwowe. W zwi膮zku z tym, zaanga偶owanie pa艅stwa w prace rozwojowe mo偶e rozwi膮za膰 ten problem.


Strategia Ryska - wersja w j臋yku angielskim:
>> pobierz (*.pdf)
 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies