Instytut Morski Wydawnictwa Monografia pt. „Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze p...

Monografia pt. „Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania”

Monografia pt. „Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania” jest rezultatem pracy w ramach projektu badawczego rozwojowego pn. „Opracowanie programu rekultywacji wyrobisk porefulacyjnych na Zatoce Puckiej” finansowanego ze środków na naukę w latach 2007-2009. 

Monografia licząca 344 strony składa się z czterech części, w tym 23 rozdziałów, 125 rysunków, 113 tabel oraz 27 fotografii.

Cena: 100,00 zł

Jest ona efektem pracy 34 autorów z pięciu placówek naukowych:

  • Instytutu Morskiego w Gdańsku – koordynator projektu,
  • Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.

Zrealizowany projekt jest pierwszym kompleksowym podejściem do problemu rekultywacji zdegradowanych obszarów morskich w Polsce. W monografii przedstawiono Program rekultywacji 5-ciu wyrobisk powstałych w latach 90. ubiegłego wieku w następstwie prowadzenia interwencyjnych prac czerpalnych w Zatoce Puckiej. Założenia do Programu przygotowano na podstawie wyników badań środowiskowych wykonanych w latach 2007-2009 w zakresie parametrów hydroakustycznych, fizykochemicznych, geologicznych mikrobiologicznych i biologicznych. Zebrane dane umożliwiły nie tylko ocenę aktualnego stanu rejonu wyrobisk, ale przede wszystkim stanowiły podstawę opracowania wskaźników do Programu rekultywacji. Monografia stanowi również kompendium wiedzy na temat stanu środowiska rejonu wyrobisk w latach ubiegłych oraz zawiera przegląd literatury dotyczący rozwiązywania problemów degradacji i rekultywacji dna morskiego na świecie.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies