Zakres tematyki objętej działalnością zakładu

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Zakładu obejmuje tematykę radiokomunikacji morskiej w zakresie, w ujęciu ogólnym, łączności radiowej pomiędzy:

 • jednostkami mobilnymi na morzu (statkami) oraz
 • jednostkami mobilnymi na morzu i stacjonarnymi na lądzie (radiostacjami brzegowymi).

Podstawowy zakres prac obejmuje zagadnienia:

 • Budowy i eksploatacji międzynarodowych i krajowych systemów radiowych, przeznaczonych na rzecz bezpieczeństwa nawigacji i ochrony morskiego środowiska naturalnego, a w szczególności:
  • GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System,
  • AIS – Automatic Identification System,
  • VTS – Vessel Traffic Service.
 • Zasad i metodyki wyznaczania obszarów obsługi radiostacji i systemów radiostacji łączności VHF między statkami (jednorodne drogi propagacji) oraz pomiędzy statkami i radiostacjami brzegowymi (mieszane drogi propagacji).
 • Zasad i metodyki kontroli zasięgów połączeń radiowych VHF obejmujących jednorodne i mieszane drogi propagacji.

Działalność badawczo-techniczna

Działalność badawczo-techniczna obejmuje prace w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pól elektromagnetycznych (obiekty pływające i lądowe),
 • ochrony przed szkodliwym dla ludzi i środowiska promieniowaniem elektromagnetycznym.

W Zakładzie funkcjonuje Specjalistyczne Laboratorium zajmujące się pomiarami pól elektro-magnetycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ludzi i środowiska. Pomiary w/w są wykonywane atestowaną aparaturą oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami państwowymi. Laboratorium posiada odpowiednie upoważnienia do wykonywania w/w pomiarów oraz Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 848.

pomiary pól pola elektromagnetycznego

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies